Da'wat Publication
 
 
 

AL-MISBAAH
The Lantern of Knowledge

Aa jadeed kitaab “Al-Misbaah” ne Huzoor-e-‘Aali (TUS) ni haazari ma Maazoon ud-Da’wat ye Lailatul ul-Qadr, 1425 AH na mauqa par Masjid-e-Nooraani ma saikdo mumineen ne darmiyaan shaaye’ kidhi ane manzar-e-‘aam par muki.

   
 

Introduction: -

       Allah ta’ala nu hamaare par be intehaa ehsaan che ane hame tena tah-e-dil thi mashkoor che ke te ye hamne ‘ilm ane hikmat ni ne’mat Ahl-e-Bayt (AS) na zariye bakhshi che ane aa ne’mat na sabab hame ihwa paak-o-saaf mazhab na taabi’een thaya che je mazhab najaat ane jannat taraf jaawaano afzaltareen rasto che. Qur’an-e-Kareem aa ne’mat-e-‘uzma no sar-chasmo che je Qur’an na qareen ane naatiq Ahl-e-Bayt (AS) che. Ahl-e-Bayt (AS) ane Qur’an, aa bewe ahl-e-imaan waste ‘azeem daulat che, ane aa daulat roohani che jeno faiz qayaamat na din aashkaar thaase.

       Qur’an-e-Kareem Allah Ta’aala na kalaam-e-paak che ane beeji zabaan ma ek afzal du’a che. Aa du’a na asraar ane bhed ne Ahl-e-Bayt (AS) ye tafseer-o-ta’weel na saancha ma dhaaline A’immat-e-Taahereen (AS) na zariye hamaare tak pahochaawela che. Du’a mumin nu hathiyaar che ane ‘ibaadat no ek hisso che, hame har roz je je du’aaoo padhiye che pachi te paaki ane tahaarat ni hoi ya namaaz ni tasbeeh hoi ya namaaz ba’ad padhaati du’a hoi ya beeja faazil ayyaam ni du’a hoi, hamaara A’immat-e-Taahereen (AS) ye ae mujab tarteeb aapi che ke je thi tema Qur’an-e-Kareem ni aayato ane tehna alfaaz shaamil che. Jo koi mumin aa du’aaoo padhi le to te beeja kalaam no mohtaaj nathi thaato, sabab ke tauba, maghferat, jannat-talabi, jahannam thi aazaadi, hasanat, sawaab, naik aa’maal, aakherat, qabar waghaira na mafhoom tehma shaamil che.

       Hamna tak Da’wat-e-Haadiyah na “Markaz-e-Tarbiyat-e-Mumineen” na zair-e-ihtemaam madrasa na bachchaaoo ane ‘aam mumineen waste ‘Arabi ya Gujarati zabaan ma wuzu, paaki, namaaz, du’aaoo waghaira ghana saheefaaoo ane haftioo shaaye’ thai chuki che. Huzoor-e-‘Aali (TUS) nu farmaan thayu ke, “Mumineen na ‘ilmi ane deeni faiz waste ihwi kitaab tarteeb apaai je thi du’a padhnaar teni ma’naa ane mafhoom ne samjhi sake ane wadhaare yaqeen ane jazba thi ae du’a ne potaani zabaan thi adaa kari sake.” Saheb-e-Da’wat na aa farmaan ane dili ummeed ni ta’meel karwaama aawi ane ek ihwi be-misaal kitaab ni tarteeb ane tashkeel aapwaama aawi je aagli tamaam nashariyaat ane publications no nichor ane ‘araq che. Chand khusisiyat na sabab aa kitaab no maqaam beeji Da’wat ni shaaye’-shuda kitaabo karta afzal ane mumtaaz che. Aa khaasiyat no mukhtasar khaako neeche mujab che:

 

 
  1. Da’wat-e-Haadiyah na kutub-khaana ma maujood Du’aat-e-Mutlaqeen (QR) na khatt mubaarak.
  2. Bayt ul-Khala, Wuzu, Tahaarat ane Namaaz ni tamaam du’aaoo ni ‘Arabi zabaan ma kitaabat,
  3. Gujarati ma transliteration ane Lisaan ud-Da’wat ma tenu translation. Tamaam namaaz ni tarteeb ane photo saathe mard-bairo ni namaaz na arkaan.
  4. Fajar, Zohr-‘Asar ane Maghrib-‘Ishaa il-Aakherat ni namaaz ni mukhtalif du’aaoo ni tarteeb.
  5. Kabeesa ni samajh ane 1401 thi 1500 A.H. tak kabeesa ni ginti.
  6. Kaya-kaya ‘amal thi namaaz tute che ya tema khalal pade che tenu bayaan.
  7. Panche namaaz na waqat nu tafseel thi bayaan ane teno graphical khaako.
  8. Musaafir ni namaaz nu bayaan. Kaun mehramdaar ane kaun nahi teni naqsha saathe samajh.
  9. Grahan na pura saal par kai tarah ta’assuraat thai che tenu bayaan.

 

 

Mumin aa mufeed kitaab thi pure puro faido haasil kare, du’aaoo na ma’naa ane mafhoom ne dil ma utaare ane je waqat namaaz ya du’a ne padhe to dili jazabaat ane walwala saathe tena alfaaz ne adaa kare ane Allah Rabb ul-‘izzat ni baargaah ma tazarro’ ane khushu’ na zevar thi zeenatdaar thai ne tene pesh kare. Aa kitaab jamaa’at na tamaam tabqa na mumineen waste hoi, mumineen par waajib che ke aa kitaab no ghaur karine mutaale’o kare, har waqat padha kare ane bani sake to namaaz na masalla ma aa kitaab ne mehfooz raakhe ane du’aaoo ni barakaat thi faizyaab thai.

 

 

Bayaano temaj du’aaoo na Lisaan ud-Da’wat na tarjuma ne Gujarati zabaan ma lakhwaama aawo che je thi Lisaan ud-Da’wat na jaan-naar mumineen-muminaat aa kitaab no aasaani thi mutaale’o kari sake. Magar mumineen par waajib che ke je Da’wat na ae taabi’een ane maannaara che teni zabaan pehla khud sikhe ane beeja ne sikhaawe.

 

  Allah Ta’aala hamne hamaara ruhaani waalid ni hidaayat, shafqat, mohabbat na la-qeemat gauhar thi maalaa-maal kare ane Aap Maula no zill-e-zaleel ham haqq na mumineen par qaa’im-o-daa’im raakhe.
 
Contents: -

1. Du’aat-e-Mutlaqeen na Khatt Mubaarak
2. 12 Mahinaaoo ni Tasbeeh ni zikr
3. Har roz padhwaana Allah Ta’aala na Ism-e-‘Aazam
4. Paaki ni zikr
5. Bait ul-Khala ni 12 Adabo nu bayaan
6. Tahaarat ni zikr
7. Paak ane na-paak Pani ni zikr
8. Daatan (Miswaak) karwaani zikr
9. Chokhkhaaii ane Khataanat nu bayaan
10. Wuzu nu bayaan
11. Faraz ane Sunnat na Ghuslo ni zikr
12. Mard ane Bairo na Ghuslo nu bayaan
13. Badan ane Kapda ni paaki nu bayaan
14. Masjid ni Fazeelat nu bayaan
15. Masjid na aadaab nu bayaan
16. Namaaz na Arkaan ane Tarteeb
17. Namaaz na Waqato nu bayaan
18. Namaaz tootwaanu ane tema Khalal nu bayaan
19. Namaaz ni Niyat ane Du’aaoo
20. Zohr ane ‘Asar ni Namaaz nu bayaan
21. Maghrib ane ‘Ishaa il-Aakherat ni Namaaz nu bayaan
22. Fajar ni Namaaz nu bayaan
23. Jomo’ah na din ni makhsoos Du’aaoo ane Tasbeeh ul-‘Aazam ni Namaaz
24. Musaafir ni Namaaz nu bayaan
25. Kabeesa nu bayaan
26. Grahan na Ta’assuraat nu bayaan
27. Sunnat-e-Nikaah ane Aadaab-e-Zefaaf
28. ‘Iddat ni zikr

   
 
   
   
 
   
   
 
   
  Note: - Aa kitaab ma jitla Tahaarat ne lagta mazmoon che tene English zabaan ma aa website par mukela che ane Namaaz na mukhtalif mauzoo’aat no English ma tarjumo thai rahyo che. Qareeb ma aa tamaam cheez ne mumineen ni ‘ilmi khidmat waste aa website par mukwaama aawse.
   
 
 
Copyright © 2004 Alavibohra.org  All rights reserved Powered by Zams Infotech, Vadodara.