Saiyedna Yusuf Nuruddin Saheb
 
 
 

THE GLIMPSES OF SAIYEDNA'S HISTORY
Taareekhi Nawaaderaat

•  Saiyedna Badruddin saheb na guzri jaawa ba'ad Aap Maula masnad-e-Taiyebi par jalwaa-afroz thaya ane 17 varas tak Da'wat-e-Hadiyah ni ‘izzat-o-shaan ne aur baland karwa ane mumineen ni zaaheri-baateni zindagi ustawaar karwa, akhlaaq sudhaarwa, ‘ilm-o-ta'leem bakhashwa Aap ye bayaan-o-naseehat karine, ghani jadd-o-jehad kidhi, mehnat ane mashaqqat karine mumineen ne hidaayat bakhshi, raah-e-haqq par qaa'im raakha.

•  Aapna bawaaji Saiyedna Badruddin saheb na zamaan ma je waqat Aap Mazoon hata, te ‘arasa ma jamaa'at ma je je jadeed ta'meeraat thai ae tamaam kaam ma Aap Maula no kirdaar markazi hato. Surat shaher ni qadeem masjid ane tena sahen nazdeek Musaafir-khaanu, Saiyedna Nuruddin saheb na rauzah, Saiyedna Shehaabuddin saheb na mazaar, Bustaan-e-Badri, Bustaan us-Sawaab na ta'meeri kaam ma Aap Maula ni doorandeshi, mahaarat, fankaari ane hushyaari zaahir thai che. Aap ye khud ubha rahine, Surat ni musaafari ni takleef bardaasht karine musaafir-khaanu ta'meer karaawu che ane Rauzah-e-Nuruddin saheb ni ba'az naqqaashi Aap ye khud Aapna haath thi kidheli che.

•  Saiyedna Jivabhai Ziyauddin bin Noohji (QR) Ahmedabad thi Vadodara hijrat karine padhaara to Aap ye mumineen waaste mohallo aabaad kidho, masjid ta'meer kidhi. Te masjid-e-Ziyaaii ne 275 varas tak Vadodara na 11 Du'aat-e-Keraam ni shaanaat no mushaahedo kidho hato ane Aap Maula na zamaan ma mumineen ni aabaadi ne madd-e-nigaah raakhi, te jagah par mhoti ane kushaada masjid banaawwa waaste, tene shaheed kari dewaama aawi ane aa ba-barkat, taareekhi jagah ma Aap Maula ni du'aaoo ni ta'seer thi ane te waqat na Mazoon ud-Da'wat Saiyedi Taiyeb Ziyauddin saheb ni nigraani ane tajruba thi ek nawi naadir ane be-nazeer masjid ta'meer karwaama aawi.

•  Aa masjid ni misaal ‘Alavi Taareekh ma milwi mushkil ane mohaal che. Jamaa'at-e-‘Alaviyah ni taareekh ma aaj ‘imaarat ma pehli waqat sang-e-marmar (marble) no iste'maal karwaama aawo ane khoobsurat tareeqa thi masjid ne Qur'an-e-Kareem ni aayato ni sang-taraashi thi aaraasta karwaama aawi. Aa masjid ma Zenithwala khaandaan ye 1393 A.H. ma potaani daulat ne sarf karine ihwi ‘imaarat banaawi ke je aaje Vadodara shaher no fakhar ane naaz che, ek ‘aala ane mumtaaz maqaam che.

•  Aa masjid nu ta'meeri kaam andaazan 7 varas tak musalsil chaalu ane teni chat (roof) ne darmiyaan ma koi thaambhlaaoo baghair banaawwaama aawi je thi mumineen namaazo ma baraabar saff-bandi kari sake. Aa masjid na ta'meeri kaam dauraan Aap Maula ye tamaam mauqa ni majliso aaj jagah par tambu bandhaawi mun'aqid kidhi hati, jeni tasweero Da'wat na khazaana ma mehfooz che.

•  Aap Maula ye 20th Zil Qa'ad 1393 A.H., Friday na din aa masjid na iftetaah-e-sa'eed ni mubaarak rasam adaa kidhi ane Masjid-e-Nooraani naam ‘inaayat kidhu. Aa masjid ma je tarah thi Qur'an-e-Kareem ni aayato sang-e-marmar par naqsh karwaama-kotarwaama aawi che te Hindustaan ni shaayad-j koi masjid ma maujood hase.

•  Khaas taur par masjid ma north-south deewaaro par Surat ur-Rehmaan ane Asmaa ullaahil Husnaa ni tahreer temaj Qibla ni deewaar par Aayaat-e-Qur'ani ni naqqaashi la-jawaab che. Je shakhs aa tahreer no mu'aayeno kare che teni zabaan masjid ni shaan ane ruhaaniyat ne bayaan karwaama qaasir thai jaaii che.

•  Aap Maula na zamaan ma Ahmedabad shaher ma nawa musaafir-khaana ni buniyaad mukwaama aawi ane 2 varas ba'ad ek be-namoon musaafir-khaanu zawwaaro ni khidmat waaste ta'meer thayu ane Huzoor-e-‘Aali (TUS) na dast-e-maymoon par 20th Radi' ul-Aakhar 1398 A.H. Saiyedna Hasan Badruddin saheb (QR) na ‘urs na din aa musaafir-khaana nu iftetaah kidhu.

 
 
   
Copyright © 2007 Alavibohra.org.  All rights reserved.